Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Domov

Prázdniny Júl a August 2020

OZNAM!!!
Z dôvodu zabezpečenia prevádzky MŠ na mesiace júl a august Vás žiadame o predbežné potvrdenie záujmu/ nezáujmu o navštevovanie MŠ v danom období.

Po 15.6.2020 zriaďovateľ rozhodne o otvorení prevádzky MŠ.

Riadime sa usmernením a podmienkami výchovy zo dňa 22.5.2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR, podmienkami stanovenými v dodatku k prevádzkovému poriadku v MŠ, ktorého platnosť je do 31.8.2020.

Je dočasne obmedzená dochádzka deťom, ktorých rodičia sú na rodičovskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaní, nevykonávajú prácu na pracovisku ( t.j. mimo domova).

Záujem je potrebné nahlásiť do 11.6.2020 na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Info na t.č. 037/656 11 89 v čase od 9:00 do 10:30 hod.

Riaditeľka MŠOZNAM - Lekárske potvrdenie

Rodičia, ktorí si zapísali dieťa na šk. rok 2020-2021 do MŠ a ešte nedoručili lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (Záznam z preventívnej prehliadky pred vstupom do kolektívneho zriadenia), nech toto potvrdenie doručia do 25.6.2020 do materskej školy (osobne, mailom, vhodia do poštovej schránky).

Ďakujeme
Riaditeľka MŠ


Povinnosti zákonných zástupcov od 1.6.2020

• Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

• Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

• Bezodkladne informuje MŠ o každej náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá nastala u dieťaťa, prípadne u osôb žijúcich v jednej domácnosti.

• Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

• Zákonný zástupca podpisuje Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa denne.

• Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. Hračky z domu nie sú povolené v tomto období nosiť do MŠ!!!

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

• Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

• Zákonný zástupca počká, kým osoba zodpovedná za preberanie dieťaťa zabezpečí jeho prijatie a skontrolovanie dokumentácie.

• Zákonný zástupca zabezpečí náhradné oblečenie pre dieťa, pyžamo, prezúvky, hrebeň, ktoré odovzdá v deň nástupu v igelitovej taške označenej menom dieťaťa zamestnancovi MŠ. Všetky osobné veci musia byť označené menom dieťaťa.

• Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky v uzavretom obale - označené menom dieťaťa.


Organizácia a podmienky v MŠ od 1.6.2020

• Prevádzka MŠ začína 01.06.2020 od 6:45 hod. do 15:45 hod. (z dôvodu usmernenia ministerstva školstva MŠ môžu byť otvorené maximálne na 9 hodín denne).

• Do MŠ budú môcť v prvom rade nastúpiť deti zamestnaných rodičov. Pracujúci rodič bude MŠ poskytovať čestné prehlásenie, kde pracuje, na akej pracovnej pozícií, s kontaktom na zamestnávateľa (čestné prehlásenie o pracovnom pomere na stiahnutie nájdete na stránke MŠ).

• Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15.

• Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľka materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Dieťa nemusí byť umiestnené v jeho doterajšej triede (dieťa z triedy Lienky môže byť umiestnené do triedy Motýle a naopak). Vždy na začiatku ďalšieho týždňa.

• V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri MŠ.

• Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa bez možnosti vstupovania do šatne.

Sprevádzajúca osoba počká, kým osoba zodpovedná za preberanie dieťaťa zabezpečí jeho prijatie a skontrolovanie dokumentácie. (Rodič vždy zazvoní na zvonček pri príchode do MŠ).

Dieťa pred šatňou ráno prevezme a poobede odovzdá poverený zamestnanec.

• Odporúčame, aby dieťa prichádzalo a odchádzalo z MŠ v doprovode zákonného zástupcu, alebo osoby z tej istej domácnosti nad 10 rokov, ktorá má na vyzdvihnutie splnomocnenie (neodporúčame osobám v rizikovej skupine nosiť a preberať deti z MŠ, ako aj osobám, ktoré nežijú v jednej domácnosti).