Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

Informácia o dotácii na stravu od 1.9.2021

Od septembra 2021 sa menia podmienky dotácie na stravu pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy a pre deti od 6 do 15 rokov. V nadväznosti na zmeny v legislatíve dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
PRE VÁS – RODIČOV PREDŠKOLÁKOV PLATÍ NASLEDOVNÉ:

1.
Deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku a plnia (od 1.9.2021) povinné predprimárne vzdelávanie majú nárok na dotáciu na stravu (1,30 €/deň). Zákonný zástupca musí predložiť čestné vyhlásenie, že si neuplatňuje zvýšený daňový bonus na dieťa. Je to podmienka na priznanie dotácie! Hoci na dieťa do 6 rokov nie je možnosť uplatniť si zvýšený daňový bonus, toto čestné prehlásenie je platné na celý školský rok.

2. Ak dieťa dovŕši 6 rokov, rodič môže čestné vyhlásenie zrušiť a uplatniť si na dieťa zvýšený daňový bonus. UROBÍ TAK V TOM PRÍPADE, ŽE JE ZAMESTNANÝ A UPLATNÍ SI ZVÝŠENÝ DAŇOVÝ BONUS! Napr.: ak dieťa v októbri dovŕši 6 rokov, rodič čestné vyhlásenie „zruší“ tým, že informuje MŠ, že od novembra 2021 si uplatní zvýšený daňový bonus, nebude mať už nárok na dotáciu na stravu. POZOR: „ÚSTREDIE PRÁCE UPOZORŇUJE, ABY RODIČIA TEJTO KATEGÓRIE DETÍ (OD 6 DO 15 ROKOV), KTORÍ MAJÚ NÁROK NA UPLATNENIE SI ZVÝŠENÉHO DAŇOVÉHO BONUSU UPREDNOSTNILI UPLATNENIE SI TOHTO DAŇOVÉHO BONUSU, NAKOĽKO AK SA NA DIEŤA POSKYTNE DOTÁCIA NA STRAVU, ZANIKNE IM NÁROK NA AKÝKOĽVEK DAŇOVÝ BONUS ÚPLNE.“ Toto platí aj pre deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (t.j. deti, ktoré budú mať k 1.9.2021 6 rokov). NAKOĽKO MATERSKÁ ŠKOLA NEZISŤUJE, ČI PRACUJETE ALEBO NIE, ČI JE VÁŠ ROČNÝ PRÍJEM VYŠŠÍ AKO AKO 6-NÁSOBOK MINIMÁLNEJ MZDY (ČO JE PODMIENKOU UPLATNENIA NÁROKU NA DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA), ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRUŠENIE ČESTNÉHO VYHLÁSENIA A UPLATNENIE SI ZVÝŠENÉHO DAŇOVÉHO BONUSU NA DIEŤA PO DOVŔŠENÍ 6 ROKOV JEHO VEKU JE VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU.
USTRÁŽTE SI TO, VO VLASTNOM ZÁUJME. Zrušenie čestného vyhlásenia oznámite riaditeľke písomne.

3.    Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) majú nárok na dotáciu na stravu a tomto prípade sa čestné vyhlásenie v priebehu školského roka neruší, ale ostáva v platnosti až do zmeny u zákonného zástupcu.

Zhrnuté:
1.    Rodič doručí vypísané čestné vyhlásenie do MŠ ( poštová schránka, oskenované mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , osobne od 26.8.2021 -31.8.2021 ), aby ste mali dotáciu na stravu už v septembri.
2.    Ak pracujete, keď dieťa dovŕši 6 rokov, oznámte, že čestné vyhlásenie rušíte. Zároveň požiadate svojho zamestnávateľa o zvýšený daňový bonus. Od nasledujúceho mesiaca budete platiť stravné, a budete mať zvýšený daňový bonus.
3.    Ak nepracujete (poberáte dôchodok, ste nezamestnaní...) dotácia na stravu Vám ide ďalej.

Dokumenty na stiahnutie:
- Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti (PDF, DOCX)