Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

v dňoch: 4. 5. a 5. 5. 2021


spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých materských škôl a verejne prístupnom mieste.


Ak bude v čase podávania žiadostí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúčame, aby zákonný zástupca podal žiadosť:
- poštou na adresu materskej školy,
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e- mailovú adresu konkrétnej materskej školy,
- osobne v budove konkrétnej materskej školy. Čas a spôsob preberania žiadostí si určí každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností tak, aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:
pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
• podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra budú určené nariadením mesta Nitry a zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Formulár žiadosti je na stiahnutie:
na webovom sídle MŠ Janíkovce
• na webovom sídle materských škôl www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole,
• na webovom sídle mesta Nitry https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18125,

Kontaktné údaje a informácie jednotlivých materských škôl:
https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18126, www.msnitra.org,
• Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu tel. kontakt: 0911 422 012, 037/ 650 22 76, e- mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .