Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

Nástup do MŠ od 2.9.2021

Pokyny k nástupu
- nastupujú všetky deti bez obmedzenia, príchod do MŠ od 6:30 hod. – 8:00 hod.
- 8:00 hod sa MŠ uzamyká, vykonáva sa dezinfekcia priestorov šatne, žiadame rodičov o dodržiavanie príchodu do MŠ v uvedený čas!!!
- pri nástupe rodič predloží Vyhlásenie o bezpríznakovosti (je možné si ho vytlačiť z našej stránky, v prípade, ak rodič nemá možnosť, tlačivá budú k dispozícii 1. deň nástupu v šatni - potrebné vyplniť),

- naďalej je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia sprevádzajúca osoba dieťaťa vstupuje do priestorov MŠ s prekrytím úst a nosa(deti bez rúšok) ,

- pri vstupe dezinfikovať ruky, dodržiavať odstup,

- dieťaťu poverený zamestnanec zmeria teplotu, dieťa si umyje ruky mydlom, utrie do papierovej utierky, uteráka

Pokyny pre rodičov, ktorých detičky nastupujú prvýkrát:
- vo vstupnej chodbe sú zverejnené mená detí v jednotlivých triedach,
- pohľadáte si skrinku s menovkou Vášho dieťaťa a uložíte do nej osobné veci dieťaťa,
- vyplníte Vyhlásenie o bezpríznakovosti (ak ste si ho nepriniesli), odovzdáte učiteľke,
- deťom je potrebné do skrinky priniesť hygienické vreckovky, náhradné oblečenie (spodné prádlo, tričko, legíny, tepláky...),
- dievčatám s dlhými vlasmi hrebienok alebo kefu na vlasy (pri celodennej forme výchovy a vzdelávania),
- pyžamká odovzdávate v šatni zamestnancovi MŠ,
- detičky, ktoré budú spávať priniesť nepremokavú podložku na lehátko,
- vstup do jedálne, tried nie je povolený, potrebné zazvoniť.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti (zverejnené v menu -Tlačivá na stiahnutie)

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

UPOZORNENIE

V prípade, ak dieťa nenastúpi 2. septembra (vo štvrtok) do MŠ (ale napr. až od pondelka - 6.9.), je potrebné odhlásiť dieťa zo stravy v dňoch 30.08. - 31.08.2021 na t.č. 037/656 11 89 v čase od 8:00 do 11:00 hod.

STRAVOVANIE
Nahlasovanie/vyhlasovanie dieťaťa na/zo stravy je výlučne v kompetencii rodiča. Dieťa je potrebné vyhlásiť zo stravy deň vopred do 14:00 hod, v pondelok do 7:15 hod. V prípade, ak dieťa nebude vyhlásené, bude mu započítané stravné za daný deň.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Informácia o dotácii na stravu od 1.9.2021

Od septembra 2021 sa menia podmienky dotácie na stravu pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy a pre deti od 6 do 15 rokov. V nadväznosti na zmeny v legislatíve dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
PRE VÁS – RODIČOV PREDŠKOLÁKOV PLATÍ NASLEDOVNÉ:

1.
Deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku a plnia (od 1.9.2021) povinné predprimárne vzdelávanie majú nárok na dotáciu na stravu (1,30 €/deň). Zákonný zástupca musí predložiť čestné vyhlásenie, že si neuplatňuje zvýšený daňový bonus na dieťa. Je to podmienka na priznanie dotácie! Hoci na dieťa do 6 rokov nie je možnosť uplatniť si zvýšený daňový bonus, toto čestné prehlásenie je platné na celý školský rok.

2. Ak dieťa dovŕši 6 rokov, rodič môže čestné vyhlásenie zrušiť a uplatniť si na dieťa zvýšený daňový bonus. UROBÍ TAK V TOM PRÍPADE, ŽE JE ZAMESTNANÝ A UPLATNÍ SI ZVÝŠENÝ DAŇOVÝ BONUS! Napr.: ak dieťa v októbri dovŕši 6 rokov, rodič čestné vyhlásenie „zruší“ tým, že informuje MŠ, že od novembra 2021 si uplatní zvýšený daňový bonus, nebude mať už nárok na dotáciu na stravu. POZOR: „ÚSTREDIE PRÁCE UPOZORŇUJE, ABY RODIČIA TEJTO KATEGÓRIE DETÍ (OD 6 DO 15 ROKOV), KTORÍ MAJÚ NÁROK NA UPLATNENIE SI ZVÝŠENÉHO DAŇOVÉHO BONUSU UPREDNOSTNILI UPLATNENIE SI TOHTO DAŇOVÉHO BONUSU, NAKOĽKO AK SA NA DIEŤA POSKYTNE DOTÁCIA NA STRAVU, ZANIKNE IM NÁROK NA AKÝKOĽVEK DAŇOVÝ BONUS ÚPLNE.“ Toto platí aj pre deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (t.j. deti, ktoré budú mať k 1.9.2021 6 rokov). NAKOĽKO MATERSKÁ ŠKOLA NEZISŤUJE, ČI PRACUJETE ALEBO NIE, ČI JE VÁŠ ROČNÝ PRÍJEM VYŠŠÍ AKO AKO 6-NÁSOBOK MINIMÁLNEJ MZDY (ČO JE PODMIENKOU UPLATNENIA NÁROKU NA DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA), ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRUŠENIE ČESTNÉHO VYHLÁSENIA A UPLATNENIE SI ZVÝŠENÉHO DAŇOVÉHO BONUSU NA DIEŤA PO DOVŔŠENÍ 6 ROKOV JEHO VEKU JE VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU.
USTRÁŽTE SI TO, VO VLASTNOM ZÁUJME. Zrušenie čestného vyhlásenia oznámite riaditeľke písomne.

3.    Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) majú nárok na dotáciu na stravu a tomto prípade sa čestné vyhlásenie v priebehu školského roka neruší, ale ostáva v platnosti až do zmeny u zákonného zástupcu.

Zhrnuté:
1.    Rodič doručí vypísané čestné vyhlásenie do MŠ ( poštová schránka, oskenované mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , osobne od 26.8.2021 -31.8.2021 ), aby ste mali dotáciu na stravu už v septembri.
2.    Ak pracujete, keď dieťa dovŕši 6 rokov, oznámte, že čestné vyhlásenie rušíte. Zároveň požiadate svojho zamestnávateľa o zvýšený daňový bonus. Od nasledujúceho mesiaca budete platiť stravné, a budete mať zvýšený daňový bonus.
3.    Ak nepracujete (poberáte dôchodok, ste nezamestnaní...) dotácia na stravu Vám ide ďalej.

Dokumenty na stiahnutie:
- Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti (PDF, DOCX)OZNAM - predškoláci 2021-2022

Milí rodičia !!!

V školskom roku 2020/2021 dostávali predškoláci dotáciu na stravovanie automaticky.

Dávame Vám do pozornosti nové podmienky pre získanie „Dotácie na stravu budúcich predškolákov“.

V školskom roku 2021/2022 musia rodičia spĺňať určité podmienky, aby si mohli uplatniť nárok na dotáciu na stravu.

Prečítajte si pozorne aj informácie pre žiadateľov!

Ďakujeme.

Prajeme Vám pekné slnečné dni.

Prílohy:
- Dotácie na predškolákov v školskom roku 2021-2022
- Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového bonusu