Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

O nás

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Materská škola  je od 1.apríla 2002 zaradená do siete školských zariadení.  Budova je zrekonštruovaná, moderne zariadená. V roku 2017 sa uskutočnila nová prístavba MŚ. Pristavili sa dve nové triedy so všetkým príslušenstvom. Predškolské zariadenie tvorí päť tried. V pôvodnej časti budovy sú tri triedy v ktorých sa nachádza aj spálňová časť. v novej časti je herňa aj spálňa v samostatných miestnostiach. Je vybavená novým nábytkom  a množstvom učebných  a didaktických pomôcok, ktoré sa využívajú v edukačnom procese. Jedáleň je priestranná, využíva sa na spoločné akcie, ktoré prebiehajú počas školského roka. V budove sa nachádza päť šatní,  sociálne zariadenia, riaditeľňa a moderná kuchyňa, ku ktorej boli dostavané nové skladové priestory. Pribudli aj nové parkovacie miesta a taktiež bola zväčšená aj terasa MŠ. MŠ je umiestnená v priestrannom areáli s veľkým dvorom a dostatočným množstvom zelene. Areál dopĺňajú  tri pieskoviská , šmýkačka, preliezky, lavičky,  päť pružinových hojdačiek a dopravné ihrisko. Dvor bol doplnený o nové hracie prvky vláčik s dvoma vozňami so strechou, domček a latkový mostík. Na zvyšovanie telesnej zdatnosti detí, na pohybové aktivity sa využíva školský dvor, ktorý je priestranný s rôznymi terénnymi prekážkami vhodnými na zdokonaľovanie priestorovej orientácie u detí. Priestory školského  dvora, kde sú zastúpené ihličnany, listnaté stromy a ozdobné kríky, poskytuje celoročné využitie  k názornému získavaniu poznatkov  o prírode, získavaniu zručnosti  v starostlivosti  o životné prostredie, umožňuje deťom pozorovať zmeny v prírode a celoročne využívať dvor k športovým a relaxačným aktivitám. MŠ poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou dochádzkou. Materská škola poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.

 
VYHLÁSENIE
Ročný plán školy je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 540/2004 Z. z., zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní, vyhlášky Ministerstva školstva SR 306/2008 Z.z. o materskej škole, podporuje komplexný prístup pri rozvíjaní kognitívnych a nonkognitívnych spôsobilostí detí na danej úrovni vzdelávania a vytvára optimálne podmienky pre všestranný zdravý vývoj detí predškolského veku.

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY
V školskom roku 2019/2020 pracovať podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Pracovať aj naďalej so zmiešanými skupinami, rešpektovať individuálne osobitosti dieťaťa, dbať na humanizáciu vo výchove, využívať hru ako jednu z metód a prostriedkov učenia sa detí. S prihliadnutím na prostredie a podmienky kde sa MŠ nachádza, pracovať podľa projektov „ Zdravá škola „ a „Pred zebričkou musím stáť... „ Rozvíjať u detí zásady zdravého životného štýlu, pohybovať sa v maximálnej možnej miere na čerstvom vzduchu. Poznávať prostredníctvom zámerných aj nezámerných edukačných aktivít živú aj neživú prírodu, uplatňovať praktickú tvorivosť pri činnostiach s prírodným materiálom. Poznávať význam životného prostredia a formovať ochranárske postoje u detí. Poznávať stavbu a časti ľudského tela, zásady ochrany vlastného zdravia, na elementárnej úrovni vedieť riešiť krízové situácie ohrozujúce zdravie. Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť a jedinečnosť iných. Podľa možností pozorovať čo najširšiu škálu činností človeka, poznať ich význam a prínos. Rozvíjať empatické postoje k osobám z rozmanitej socioekonomickej a kultúrnej zložky spoločnosti, aktívne sa zúčastňovať regionálnych kultúrno –spoločenských aktivít, utvárať poznatky o rozmanitosti sveta. Preferovať u detí zážitkové učenie aby si deti mohli rozvíjať svoje záujmy, nadanie a talent. Vštepovať deťom enviromentálne a ekologické cítenie a vzťah k prostrediu v ktorom žijeme. Nadštandardné aktivity zamerať na rozvoj pohybových aktivít detí a tvorivých činností.